b'PPL BEGRIPPENKADERVOLWASSEN Wat is de essentie?De afdeling L&D is volwaardig businesspartner en adviseert leidinggevenden hoe zij leren kunnen faciliteren. Leren is onderdeel van de organisatiestrategie en voedt deze. Het effect en rendement van leren en ontwikkelen is van belang. Naast formele leeractiviteiten, vindt leren tijdens het werk plaats. Leren is een continu proces. De terminologie verandert van opleiden naar leren en ontwikkelen. Er is volledige verbinding tussen alle kernprocessen. L&D is strategisch partner in business. Er is begrip en versterking naar elkaar. De medewerker heeft regie over zijn eigen loopbaanpad. Het LMS is ondersteunend.Wat zijn voorbeelden van organisaties in deze positie?Organisaties met slagkracht, of afdelingen van grote organisaties, waar budget en middelen aanwezig zijn om leren mogelijk te maken. Organisaties die klein genoeg zijn om verbinding tussen verschillende opleidingsinitiatieven te behouden. Organisaties in deze positie zijn vaak platte, flexibele organisaties. Welke trends zie je in deze positie?Het zijn van een lerende organisatie, agile en lean werken krijgen steeds meer aandacht. Performance support en rendement zijn hierin belangrijk. Er is aandacht voor het aantrekkelijk en inspirerend aanbieden van content. Intutief (digitaal) lesmateriaal wordt ingezet om het leren op de werkplek te versimpelen: knowledge is a click away.STRATEGIELeren is gericht op het implementeren van de organisatiedoelstellingen. De visie op leren is afgeleid van de organisatiestrategie.Wat is de focus van het leren?Leren en ontwikkelen wordt gezien als een middel om de organisatiecultuur te benvloeden of bij te dragen aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen. Leren en ontwikkelen wordt doelbewust ingezet als middel voor organisatieontwikkeling zodat de huidige dienstverlening (performance) en producten continu verbeterd en vernieuwd worden.Wat is de relatie tussen leren en de organisatiestrategie?Er is een duidelijke, breed gedragen visie op leren en ontwikkelen die afgeleid is van de organisatiestrategie. Leren en ontwikkelen staat hoog op de agenda bij het management. L&D is strategisch businesspartner. Leren en ontwikkelen wordt gezien als noodzakelijke ondersteuning bij de implementatie en uitvoering van de strategie. Pro-actief en op verzoek adviseert L&D het management hierover. In deze positie gaat het niet meer puur om opleiden, maar spreekt men bewust van leren en ontwikkelen in brede zin van het woord. 18'