b'PPL PPL POSITIONEREN EN AN LERENPPL PROFESSIONALISEREN VAN LERENPOSITIONEREN ENPOSITIONEREN ENPROFESSIONALISEREN VPROFESSIONALISEREN VAN LERENSTRATEGIESTRASTRUCTUURCULTUUR CULMENSEN MENSEN MIDDELENTEGIESTRUCTUURTUUR MIDDELEN RESULTATENRESULTATENHoe is het leran het en Wat is de focus van hetWat is de focus v Hoe is het lerWat zijn de enWat zijn de Waarom leert deWaarom leerHoe wt de orden leermiddelen Hoe worWden leermiddelen elke bijdrage levert leren aan Welke bijdrage levert leren aan leren? Wat is de relatieleren? Wgeorat is de rganiseerelad? Hoe is het tiegeorganiseerbasiswd? Hoe is het aarden? Wat is de basiswaarmedewden? Werkaer? Hoe t is demedewen onder en onderde orsteunende ganisatie? Hoe wordt dit de organisatie? Hoe wordt dit erker? Hoe steunende tussen leren en detussen lerleeren en de aanbod opgebouwd?leeraanbod opgebou leiderschapsziet de orstijl?ganisatie deziet de ormiddelen ingezet? middelen ingezet? resultaat gevalueerd?leiderschapsstijl?wd? ganisatie deresultaat gevalueerd?organisatiestrategie? organisatiestrategie? medewerker? medewerker?AD HOC AD HOC Leren wDe vordt incidenteelegdDe verantwLoyaliteit, inzoordelijkheid et, discipline, Loyaliteit, inzMedewet, discipline, erker ontwikkeltMedewDe kerker ontwikkeuze voor de inzeltet van De keuzResultaat ve voor de inzan oplet van eidingen Resultaat van opleidingen Leren wordt incidenteelerantwoordelijkheid en willekeurig ingezeten willekvoor leurig ingeren is niet belezetvoor lerpren is niet bel probleemgop basis verichtheid.an persoonlijke op basis vleermiddelan persoonlijken wore dt perleermiddelop pren woducten en prordt perocessen op producten en processen obleemgerichtheid.egd emen op te e afdelingsituatie gemaakt. Er zijn om problemen op teom problbij specifiek bij specifiekSturend le afdeling eiderschap Sturend lbelangeiderstelling of schap belangstelling ofsituatie gis willemaakt. Er zijn ekeurig. Er wordt niet is willekeurig. Er wordt niet lossen of als beloninglossen of als beloningoorof functie. Initiatief voorin opdracht vanin opdracht vgeen onderansteunendegeen onderstructursteunende eel gevalueerd,structureel gevalueerd, of functie. Initiatief vvoor medewerker.voor medevolgwen verkeran opl.eidingvolgen van opleidingleidinggevende.leidinggmiddelevende. en. De leiding- middelen. De lhooguit op reiding-eactieniveau.hooguit op reactieniveau.Het leren heeft geenHet leren heeft g ligt bij medewerker ofMedewerker wordt gezien Medewgerkever wende beslist of de ordt geziengevende beslist of de ligt bij medeeen werker of (bewuste) relatie met de (bewuste) rleidinggelatie met de evende. leidinggevende. als inwisselbaar.als inwismedeselbaarwerk. er een opleiding medewerker een opleiding organisatiestrategie. organisatiestrategie. mag volgen. mag volgen.KWANTITATIEFKWANTITATIEF LeeroplOplossingeidingen scordinator/ OpleidingOrde, rscorationaliteit, dinator/ Orde, rationaliteit,MedewKerkeuzer ontwikke voor leermiddelelten Keuze vMedeoor leermiddelwerkers zijn enMedewerkers zijn LeeroplossingenMedewerker ontwikkelt zijn voornamelijkzijn voornamelijkafdeling heeftduidelijkheid.zich binnen de functiezich binnen de functieop basis vgecan efficintie.gecertificeerd. De afdeling heeftduidelijkheid. op basis van efficintie.ertificeerd. De functiegericht. functiegmakericht.elaarsfunctie. Aanbod makelaarStursfunctie. Aanbod end leiderschap,Sturend lom aan eisen te blijvenom aan eisen te blijv Beperkte tools v organisatie voldoet eiderschap,Beperkte tools ven oororganisatie voor oldoet Er is nauwelijks eenEr is nauvoornamelijk gericht opvoornamelijk gericht opsing. gericht op beheer voldoen. Medewerkeratie. planning en administr aan de kwaliteitseisen. welijks eengericht op beheer voldoen. Medesing.werkerplanning en administr aan de kwaliteitseisen. atie. relatie tussen leren en de relatie tuswettelijksen lere eisen. en en dewettelijke eisen.wordt gewaardeerd omwordt gOpleweidingaardeerscd om ordinatorOpleidingStructurscordinator ele evaluatieStructurele evaluatie organisatiestrategie. organisatiestrategie. het uitvoeren van zijnhet uitvbeoerwen vaakt het budgan zijnet. bewaakt het budg eactieniveau voornamelijk reactieniveau voornamelijk ret.functie. functie. en leerniveau. en leerniveau.KWALITATIEFKWALITATIEF Leren is gL&D ericht op stroomlijnt leren, biedt L&D stroomlijnt Kwaliteit, effleren, ectiviteit, biedtKwaliteit, effLoopbaanontwikkeling.Loopbaanontwikk Keuze vKoor lennisoeermiddelverdracht len eidt tot Kennisoverdracht leidt tot Leren is gericht opectiviteit,Keuze voor leling. eermiddelen de vakbekwaamheidde vakbekwcentraamheid aal opleidingsaanbod centraal stabiliteit. Situationeel opleidingsaanbodstabiliteit. SituationeelMatch vrop basis vaag en aanbod an kwaliteit en op basis vverbetering an kwaliteit en van de kwaliteit verbetering van de kwaliteit Match vraag en aanbod van medewerkers. Devan medeen bewerkwaakt de kwers. Dealiteit. en bewlaakt de kw leidinggpereven.soneel. Medewerkerpersoneel. Mede efficintie.van huidige productenvan huidige producten eidinggeven.aliteit.efficintie.werker organisatiestrategieorganisatiestrL&D haalt de oplategieeidings- L&D haalt de opleidings- ontwikkelt zich reactief en ontwikkLerelt zich ren woreactief en dt ondersteund Leren wen prordt onderocessen. Structursteundele en processen. Structurele stuurt het leeraanbod. stuurt het lbehoefte op bij debehoefte op bij devolgt het aanbod. volgt het aanbod. door LMS vevaluatie op loor planning, eer-enevaluatie op leer-en eeraanbod. door LMS voor planning, business.business.uitvoering en registratie.uitvoering en r toepassingsniveau.toepassingegistrsnivatie. eau.L&D beheert (een deel)L&D beheert (een deel) van het budget. van het budget.VOLWASSENVOLWASSEN Leren is gL&D inspirericht op het eert tot lerenL&D inspirVereerandert tot len, veren erbeteren,VeranderTalen, ventontwikkerbeteren, eling.TalentontwikkKeuze veling. oor leermiddelen Keuze vKoor lennisdeling leermiddeleidt tot enKennisdeling leidt tot Leren is gericht op het implementeren van deimplementermet een aanbod ven van deanmet een aanbod v flexibiliteit. Dienendcontinue vernieuwing flexibiliteit. Dienend anMedewerker wordt gezien Medewop basis verker wordt gan effezien ectiviteit. op basis vcontinue van effectiviteit. ernieuwing organisatiedoelstellingen. organisatiedoelstellingformele en informelen. eformele en infleiderschapormel, ce oaching door leiderschapals kapitaal en kritische , coaching doorals kapitaal en kritischeMiddelen onder van huidige producten Middelen ondersteunenvan huidigsteunen e producten De visie op lerenDe visie op lleerinterveren enties. L&Dleerintervde managenties. L&D er. de managsucerces. factor. Medewerker succesfsocialactor. Medee en infwormelerker esociale en infen procormelessen. Structureele en processen. Structurele is afgeleid van deis afgeladeid vviseeran de t de directie over adviseert de directie overontwikkelt zichzelf pro- ontwikkleerprelt zichzoceselsen. f pro- leerproceesvaluatie op impact niveau.sen.evaluatie op impact niveau.organisatiestrategie. organisatiestrleren. ategie. leren. actief en wordt daartoeactief en wVerantwordt daaroordelijkheid vtoeoor Verantwoordelijkheid voor ook gestimuleerd. ook gestimulinzet middeleerd. en ligt deels inzet middelen ligt deels in de lijn. in de lijn.CREREND CREREND Leren staat in dienst v erenMedewExperimenter enExperimenterPersoonlijk meesterschapPer.soonlijk meester Een goed idee metKenniscreatie leidt tot Leren staat in dienst vanMedewerkers inspiranerkers inspireren, enen,Een goed idee met schap.Kenniscreatie leidt tot innovatie. De visie op leren innovatie. De visie op lelkaar en organisereren enelkaar en orcreativiteit, denkganiserencreativiteit, denk Medewverkoldoende drer ontwikkaagvlak eltvoldoende drinnovatie aagvlak en wendbaarheid. innovatie en wendbaarheid. Medewerken er ontwikkelt en de organisatiestrategie en de orzelganisatiestrf het leren. Lerategie en iszelf het lin mogeren. Lerelijkheden, en isin mogelijkheden,is leidend vEr is een cultuur vanEr is een cultuur van zichzelf en de organisatie zichzelf en de oris leidend vganisatie oor de inzetoor de inzet benvloeden elkaarbenvloeden elkaarvanzelfsprverantwekend en oordelijkheidverantwvooranuit bedelijkheid vlogenheid en op vanuit bevan middelvlogenheid en op en. Middelenvan middelcontinue ven. Middelerbetering encontinue verbetering vanzelfsprekend en wederzijds. wederzijds.continu aanwezig in decontinu aannemen. Leider is wezig in denemen. Leider isen en maken ewxperimenteraarbij op impact niven eneau waarbij op impact niveau eigen kracht. Medewerker eigen krmakacht. Medeen experimenterwerker gehele organisatie. gehele orvoorbeelganisatie.d, inspirator,voorbeelvult zijn rd, inspirol in op basis vator,anveren mogelijk.aninnoverwen mogordt geelijk.valueerd. wordt gevalueerd.vult zijn rinnool in op basis vmotivator. motivatortal.enten. talenten. TriamFloat 2019 www.triamfloa TriamFlt.nloat 2019 www.triamfloat.nl2819001 TRI PPL Schema A4.indd 119001 TRI PPL Schema A4.indd 1 24-04-19 13:59 24-04-19 13:59'